PRINT SEND TIL EN VEN
Overlade Vandværk I/S

 Vedtægter

for

Overlade Vandværk

Navn og hjemsted
§1.

Selskabet er et Andelsselskab ved navn Overlade Vandværk.AMBA  Selskabet her hjemsted i Vesthimmerlands kommune.


                                         
  Formål

§2.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver til gældende vandforsyningslov og for dette vandværks fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde, med godt og tilstrækkeligt vand, til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser af nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål

Medlemmer
§3.
Selskabets medlemmer er grundejere - indenfor værkets forsyningsområde - som har betalt tilslutningsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvor tidligere ejer ved overtagelsen var medlem af selskabet.

Medlemmernes rettigheder.
§4.

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsattre vilkår. ved indmeldelse fås vedtægter , regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser
§5.
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk. Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af der prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.
Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Sker dette ikke mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Udtræden af selskabet
§6.
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte, kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring  af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.
Før udtrædning kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.
Ved udtrædning kan der ikke udbetales eller udloddes andel af selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.
Levering til ikke - medlemmer (købere)
§7.
Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som i følge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leverensepligt ,ved køb fra selskabet.
Hvis købere ikke eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt ledningstilsvar.

Anlæg
§8.
Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper samt hoved- og forsyningsledninger.
For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jf. regulativets bestemmelser herom.
Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl. stilledning til og med stophane (ved skel), også til dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.
 
Ledninger over privat grund
§9.

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme: såvidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendiger reparationer skal dog kunne udførers til enhver tid.
Såfremt der ved arbejde af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet, en efter bestyrelsens skøn, en rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregning af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.
Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse, skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem, at føre sin jordledning over et andets medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til den reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.
Deklaration skal godkendes af bestyrelsen
 
Indskrænkninger i vandleverancen
§10.

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.
Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg.§7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Jf. iøvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse fra bestyrelsen.
Vandspild er forbudt, jf. regulativet.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen an særafgift.
 
Generalforsamling
§11.
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinær som ekstraordinære, sker mer med 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt interessent, eller ved avertering i lokal avis og på hjemmesiden www.overladevand.dk efter bestyrelsens nærmere afgørelse.

Forslag som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling, skal afgives til formanden inden den 1. marts. eventuelle indkomne forslag skal fremgå af indkaldelsen
 
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om arbejde i det forløbne år.
  3. Det revidere regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år fremlægges
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt .
  9.  
Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for genvalg i lige så lang
tid, som han/hun tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen og dagsordenen skal fremgå af indkaldesen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.
 
Stemmeret og afstemninger
§12.
Intet medlem har mere end 1 stemme. der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end en fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamling og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflertal.

Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun det første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved simpel stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 
Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringer godkendes af långiveren.
 
Bestyrelsen
§13.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de, efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m. v. overfor gældende lovgivning, herunder i tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet matte falde ind under sådanne lovkrav.

Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. 
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
Ved  afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
 
Tegningsret
§14.
Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Ved kød, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
Alle udgifter skal inden udbetaling være attesterede af formanden eller et af bestyrelsen bemyndiget medlem.
 
Regnskabet
§15.
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages at det generalforsamling valgte revisionsfirma.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
 
Opløsning
§16
.

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ve kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de §12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.
 
Ikrafttræden
§17.
Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen  på generalforsamlingen den 3. marts 1994.og derefter på den ekstrordinære   gemneralforsamling den 26. juni 2023 De træder i kraft straks efter vedtagelsen.
   
Knud Berntsen, dirigent

Bestyrelsen:

Herman Haldrup , Edgar Jensen , Henrik Hvorvarp,

Jens Jørgen Holst og Nis Virenfeldt
 

 
 

Udskiftning af Vandmålere

 
 Vandværket har udskiftet alle vandmålere til Kamstrup elektroniske flowmålere.
 Der foretages automatiske Aflæsninger den 30. juni og 31dec. hvert år.  Aflæsninger vedr. flytter anmodninger skal foretages ved fraflytning og indberettes til kassereren.

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Overlade Vandværk:

Formand.
Hermann Haldrup
Mosevang 25, Overlade
9670 Løgstør
Email: hhaldrup@hotmail.com
Telf.61728058 / 24288160

Kasserer:
Edgar Jensen
Klokkevej 14Overlade
9670 Løgstør
Email: klokkevej14@gmail.com
Telefon:  21426540  

Vandværksbestyrer
Brian Hald
Bjørnsholmvej 196
9670 Løgstør
Telf.98678297
WWW:overladevvs,dk
Mail:info@overladevvs.dk